Peer-review als voorbereiding op het werkgroeponderwijs

Veel docenten zullen helaas het beeld herkennen van de student die onvoldoende voorbereid het werkgroeponderwijs komt volgen. Dat is jammer want het leukste en beste onderwijs wordt gegeven in een groep met goed voorbereide studenten.

Om iets aan dit probleem te doen heeft docent Armin Cuyvers bij het vak Internationaal en Europees Recht dit jaar een nieuw model bedacht. De opzet was als volgt.

Continue reading

“De zinnen zijn van niemand, de tekst is van ons allen”

Onder het motto: “De zinnen zijn van niemand, de tekst is van ons allen” schreven studenten en promovendi van de Graduate School of Legal Studies samen een artikel in een wiki-omgeving. Voor zijn vak ‘Wetenschapsfilosofie voor juristen’ wilde docent Carel Smith zijn studenten samen een artikel laten schrijven. Traditioneel gaat dat met Word bestanden die per email worden rondgestuurd. Maar Carel Smith wilde iets anders. In overleg met Jeroen Leijen van de Afdeling ICT&O van het Cleveringa Instituut werd besloten om een zogenaamde wiki-omgeving te gaan gebruiken. Een wiki is een soort website waarvan de inhoud door de lezers ervan aangepast kan worden. Het bekendste voorbeeld is de Wikipedia, een encyclopedie die in een wiki ontwikkeld wordt. Op de wiki van het vak ‘Wetenschapsfilosofie voor juristen’ ontstond zo gedurende de looptijd van het vak een heus opiniërend artikel. In totaal schreven zo’n 15 man mee aan de opdracht van Carel Smith. Het aardige van een wiki is dat ook achteraf de ontwikkeling van een stuk gereconstrueerd kan worden. De programma houdt precies bij op welk moment welke auteur een bijdrage heeft geleverd. Zo is voor de docent ook goed te zien welke studenten actief zijn geweest.

Het schrijfproces in een wiki vergde voor de deelnemers in het begin nog wat aanpassing. Iedereen moest even wennen aan de bediening van de wiki-omgeving en aan het gebruiken van enkele simpele tekst-opmaak codes. Interessanter was om te zien hoe proces en inhoud hun neerslag als tekst in de wiki kregen. De deelnemers lieten niet alleen hun inhoudelijke bijdrage on-line achter maar ook hun ideeën over de richting en structuur van het document. Het wiki programma biedt gelukkig een speciale voorziening die discussie over de inhoud van een pagina kan faciliteren. Na enige tijd begrepen de studenten dat ze op die manier proces en inhoud konden scheiden. Iets anders waar de auteurs aan moesten wennen was aan het zonodig schrappen van andermans bijdragen. Het is onvermijdelijk dat in een artikel in de maak geschrapt moet worden. Het viel op dat studenten huiverig zijn om de bijdragen van anderen te schrappen. Dat is iets dat ze kennelijk liever aan de docent overlaten. Terwijl het verwijderen van teksten in een wiki nu juist heel goed kan omdat wijzigingen heel eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt.

In de eindfase werden uit de studenten drie groepen geformeerd die ieder over één onderdeel van het artikel de eindredactie voerden. De tekst in de wiki heeft uiteindelijk geleid tot de groepspublicatie ‘Criteria voor goed rechtswetenschappelijk onderzoek: de omgekeerde route’ die later dit jaar in het NJB zal verschijnen. Na afloop van het vak gaven de studenten aan ze de wiki een geschikt instrument vonden om samen een stuk mee te schrijven. Er was ook kritiek. Die betrof met name dat het schrijfproces zo nu en dan onoverzichtelijk was. Dat zal voor een groot deel te maken hebben met het feit dat het schrijven van een opiniërend artikel als opdracht waarschijnlijk het ingewikkeldste is
om te doen in groepsverband. Aan het begin staat bijna niets vast: probleemstelling,
de opvattingen over het onderwerp, de uiteindelijke conclusie. Dat is pas allemaal in de loop van de cursus en tijdens het schrijven in de wiki duidelijk geworden.

Voor de Graduate School krijgt het gebruik van de wiki alvast een vervolg. Binnenkort start het vak ‘Research Methods’ waarin de wiki ook weer een rol krijgt. Carel Smith: “We zullen dit keer niet een opiniërend artikel schrijven, maar gezamenlijk een onderzoeksprogramma op het gebied van juridische aansprakelijkheid formuleren, waarbinnen ieder zijn of haar deelonderzoek kan uitvoeren.”. Belangstellenden kunnen nu alvast het eindresultaat van de studenten ‘Wetenschapsfilosofie voor juristen’ bekijken in de wiki.

Meer informatie: